Πιστοποιητικά

Η εξασφάλιση  της Υγιεινής και της Ασφάλειας κατά την εργασία, είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την εταιρεία και στόχος της είναι ο μηδενικός αριθμός ατυχημάτων κατά την διάρκεια της εργασίας οποτεδήποτε και οπουδήποτε λαμβάνει χώρα.

 Η Ασφάλεια και η Υγιεινή των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτος όρος για την εταιρεία. Για να επιτευχθεί όμως, είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη και η παρουσία  συστημάτων και πρακτικών που διασφαλίζουν την Ασφάλεια και την Υγιεινή στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον για όλο το προσωπικό.

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά:
 

ΜΕΕΠ : 28101
Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) 2ης Τάξης του

ΥΠΟΜΕΔΙ.
Υγιεινή & Ασφάλεια στην Κατασκευή Έργων
Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφάλειας για την υγιεινή και ασφάλεια στην κατασκευή έργων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας.

Εκπαίδευση IGRA 
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στα Φυτεμένα Δώματα (IGRA - International Green Roof Association).

ISO 9001:2015
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης.

ISO 14001:2015
Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας.

ISO 45001:2018
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

ISO 39001:2012
Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας.

ISO 50001:2018
Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Τέλος η εταιρεία είναι μέλος της ΠΕΕΓΕΠ (Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Πρασίνου) και του ELCA (European Landscape Construction Association).