Δραστηριότητες της Τοπιοδομής

Τα εκτελεσθέντα  έργα της  εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου συνόλου ποιοτικών δραστηριοτήτων οι οποίες διακρίνονται σε:

  • Μελέτη
  • Διαχείριση
  • Κατασκευή
  • Συντήρηση

 

Η εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου μέσω του οποίου υλοποιεί πάσης φύσεως τεχνικά έργα πρασίνου ανά την Ελλάδα. Το πελατολόγιο αυτό διαχωρίζεται σε δύο (2) ξεχωριστές κατηγορίες όπως φαίνεται και παρακάτω:

Δημόσιος Τομέας
Ανάληψη εκπόνησης μελετών, κατασκευής και συντήρησης τεχνικών έργων πρασίνου είτε από Δήμους και Περιφέρειες (μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών), είτε από Τεχνικές Εταιρείες. Τα έργα αυτά αφορούν δημόσιους χώρους όπως δάση, πάρκα, πλατείες, αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές.  
Ιδιωτικός Τομέας
Ανάληψη εκπόνησης μελετών, διαχείρισης, κατασκευής και συντήρησης τεχνικών έργων πρασίνου από Τεχνικές Εταιρείες, Εταιρείες και Ιδιώτες. Τα έργα αυτά αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες, κτηριακά συγκροτήματα, εμπορικά κέντρα και ιδιωτικές κατοικίες.