ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.5.2020

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΤΑ ΕΞΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δημιουργίας φυτεμένου δώματος στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού σχολείου της Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη, ανακοίνωσε ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 – Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμού 219.921,53€. Με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ»», πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης χρηστικού φυτεμένου δώματος ημιεντατικού τύπου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής φυτεμένων δωμάτων έκτασης 644 μ2 στο 4ο Δημοτικό Μενεμένης με σκοπό:

- την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήριο του δημοσίου, κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο
- τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε δημόσιο κτήριο
- τη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτήριο
- την επιβράδυνση και τελικά στην αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής
- την αύξηση του αστικού πρασίνου ελλείψει ολοκληρωμένων προτάσεων
- τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Το έργο είχε στόχο την:
-Αύξηση του χώρου πρασίνου κατά 491 μ2
- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 2.5% (από 9.038 tn CO2/έτος σε 8.787 tn CO2/έτος).
- αθροιστική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στον όροφο κάτω από το φυτεμένο δώμα περίπου πάνω από 5.11%.
- Εξάλειψη των προβλημάτων υγρομόνωσης του κτιρίου αλλά και προβλημάτων απορροής

Τα οφέλη, όμως είναι πολλαπλά και για τους μαθητές και τους κατοίκους της Μενεμένης καθώς έτσι επιτυγχάνεται η:
- Ευαισθητοποίηση για όλα τα έτη ύπαρξης του φυτεμένου δώματος, μεγάλου αριθμού μαθητών (>150), που αποτελεί και πληθυσμό στόχο για βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας,
και
- Συμβολή και ανάδειξη του αστικού τοπίου της περιοχής του κτηρίου που χαρακτηρίζεται από τυπικό πυκνό αστικό ιστό, σκληρά υλικά, απουσία ελεύθερων χώρων κ.λπ. Η προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής θεματικής Στρατηγικής για το Αστικό Περιβάλλον και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αρχιτεκτονικής της πόλης, της αισθητικής ποιότητας και της επάρκειας δημοσίων χώρων.

πηγη: http://greenagenda.gr