Ελληνική τεχνική προδιαγραφή για την στεγανοποίηση δωμάτων 19.3.2019

Ελληνική τεχνική προδιαγραφή για την στεγανοποίηση δωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01

 https://1.bp.blogspot.com/-uG9HfgOPj_c/XJFCFMZzx5I/AAAAAAAALSg/hzMYik8xmjU9W7jQ7n8RpdZrvWjvgp8ygCLcBGAs/s400/1.png

 

 

Εισαγωγή

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, ομάδα των ΕΤΕΠ, ως Εκδοση 2η αυτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

 

Στεγανοποίηση δωμάτων

 

1 Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις που διέπουν την στεγανοποίηση δωμάτων. Περιλαμβάνονται η προετοιμασία της επιφάνειας και η εφαρμογή της στρώσης στεγανοποίησης καθώς και των στρώσεων προστασίας αυτής εφόσον απαιτείτα

 

2 Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ETAG 005 1-5

Guideline for European technical approval of liquid applied roof waterproofing kits- Parts 1-5 -- Οδηγίες και κριτήρια συμμόρφωσης υγρων συστημάτων στεγανοποιήσεις - Μέρη 1-5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13707

Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics

EN 13859-1

Flexible sheets for waterproofing-Definitions and characteristics of underlays Part1:Underlays for discontinuous roofing.

EN 13859-2

Flexible sheets for waterproofing-Definitions and characteristics of underlays-Part 2:Underlays for walls.

EN 13984

Flexible sheets for waterproofing-Plastic and rubber vapour control layersDefinitions and characteristics.

EN 13956

Flexible sheets for waterproofing-Plastic and rubber sheets for roof waterproofing-Definitions and characteristics.

EN 13967

Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet. Definitions and characteristics

EN 13969

Flexible sheets for waterproofing-Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets-Definitions and characteristics.

EN 13970

Flexible sheets for waterproofing-Bitumen water vapour control layersDefinitions and characteristics. EN 14909

Flexible sheets for waterproofing-Plastic and rubber damp proof coursesDefinitions and characteristics

EN 14967

Flexible sheets for waterproofing-Bitumen damp proof courses-Definitions and characteristics.

 

3 Όροι και ορισμοί

 

3.1 Όροι και ορισμοί - Συστήματα Στεγανοποίησης

 

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

 

3.1.1 Συστήματα προ-διαμορφωμένων ασφαλτικών μεμβράνων

Με τον γενικό όρο «ασφαλτικές μεμβράνες» νοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα πάχη με βασικά συστατικά:

 

 Την άσφαλτο.-

 Πρόσμικτα βελτίωσης ιδιοτήτων ασφάλτου.-

 Τα αδρανή πρόσμικτα (FILLER) που προστίθενται στην άσφαλτο. -

 Τον ενδιάμεσο φορέα (οπλισμός). -

 Την επιφανειακή προστασία-

 

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 13707.

https://2.bp.blogspot.com/-W-yvhwjH5Q4/XJFCKHhS63I/AAAAAAAALSk/m4gWOdAVd0AYi99EHlXMs7apTwjMkDIUQCLcBGAs/s320/11.jpg

 

3.1.2 Συστήματα προ-διαμορφωμένων πολυμερών μεμβρανών

Με τον γενικό όρο «πολυμερής μεμβράνες» νοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα πάχη με βασικά υλικά:

- την πολυολεφίνη (FPO)

- το πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC)

- πολυαιθυλένιο (PE, HDPE)

 

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές πολυμερής μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 13956.

 

Χυτά συστήματα μεμβράνων

Με τον γενικό όρο «χυτά συστήματα μεμβράνων» νοούνται πολυμερή/συνθετικά υλικά σε υγρή μορφή που ωριμάζουν κατα την επαφή τους με το οξυγόνο του αέρα.

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές πολυμερής μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ETAG 005.

https://4.bp.blogspot.com/-7E1Srq4TNgk/XJFCPLojaxI/AAAAAAAALSo/6jKenHnIfGYthteLL-Nl_UdWkWJ3IshTwCLcBGAs/s1600/111.jpg

ΧΥΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

 

Τσιμεντοειδή συστήματα

Με τον γενικό όρο «τσιμεντοειδή συστήματα» νοούνται συστήματα τροποποιημένου τσιμέντου με πολυμερή που ωριμάζουν κατα την επαφή τους με το οξυγόνο του αέρα.

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές πολυμερής μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.

 

4 Απαιτήσεις

 

4.1 Μελέτη Εφαρμογής

 

Για την εφαρμογή της παρούσης προδιαγραφής απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10456, ΕΛΟΤ ΕΝ 13788, ΕΛΟΤ ΕΝ 12571, ΚΕΝΑΚ, ΕΛΟΤ ΕΝ 15026, ΤΟΤΕΕ 20701 και μελέτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι,

 

- τις λεπτομέρειες τοποθέτησης και ειδικά τεμάχια

- τις απαιτούμενες στρώσεις, υλικά ρύσεων, υλικά θερμομονώσης και στρώσεις προστασίας του συστήματος στεγανοποίησης εάν απαιτούνται

- τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις βατότητας εάν απαιτούνται

- τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανεμοπίεσης

- τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών εάν απαιτούνται.

- τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας εάν απαιτούνται.

 

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος στεγανοποίησης.

Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.θα είναι σύμφωνα με αυτόν

Αυτά θα συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού.

Όταν απαιτείται θα συνοδεύονται επιπρόσθετα από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας που προβλέπονται στις παραγράφους 6, 4, και 2 των άρθρων 11, 13 και 14 αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 στην ελληνική γλώσσα.

Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα υλικά (δομικά υλικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ηλεκτρολογικά, δοχεία πίεσης, μεταλλικές σκαλωσιές, πλαστικοί σωλήνες, ατμολέβητες, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, κ.λ.π.) διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, που είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διάθεση αυτών στην ελληνική αγορά, καθώς και τη χρήση και τον έλεγχο ποιότητας στα δομικά έργα (ν.4072/2012 (Α’ 86), παράρτημα IV όπως ισχύει).

 https://4.bp.blogspot.com/-U5I0ItN224I/XJFCeJUS4HI/AAAAAAAALS0/M27qlKR7NPskCd_3yhZ-IPDi6O_bFzG3gCLcBGAs/s400/1111.png

 

4.2 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Επίσης θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Δεν γίνονται αποδεκτά υλικά πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης. Σε περιπτώσεις που η λήξη των υλικών οφείλεται σε καθυστερήσεις εφαρμογής, το κάστος αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων βάσει του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014), σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΧΧ.ΥΥ. στα οποία δηλώνονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά: (γίνεται πρόταση από εμπειρογνώμονες).

Στην ετικέτα σήμανσης CE και στη δήλωση επιδόσεων, δηλώνονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες /τιμές επιδόσεων, οριακά επίπεδα για εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχουν απαιτήσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές κανονιστικές διατάξεις ή άλλες εθνικές προδιαγραφές και τις εξουσιοδοτικές πράξεις της ΕΕ ). Επίσης ευθύνη του παραγωγού των χρησιμοποιούμενων προϊόντων είναι και η παροχή οδηγιών τοποθέτησης-χρήσης (αναλυτική αναφορά όπου απαιτείται).

Για τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα υλικά (δομικά υλικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ηλεκτρολογικά, μεταλλικές σκαλωσιές, πλαστικοί σωλήνες, ατμολέβητες, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, κ.π.λ.) θα συνοδεύοντα κατά περίπτωση από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

https://1.bp.blogspot.com/-gD1eJ8am4tc/XJFCokbXwlI/AAAAAAAALS8/DF52Fmg-ODA9q6oSikFWwspa5jsYdzV4QCLcBGAs/s400/11111.jpg

 

4.3 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Ειδικά τα ρολά στεγάνωσης θα αποθηκεύονται κατακόρυφα.

Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και έτσι, ώστε να καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του χρόνου χρήσης.

Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο και η αποθήκευσή τους θα γίνονται σύμφωνα με τις προφυλάξεις που ορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντωΝ

 

4.3.1 Γενικές απαιτήσεις

 

1. Κατάσταση επιφάνειας

Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ανωμαλία που θα είναι αιτία τραυματισμού των μεμβρανών

2. Κλίσεις απορροής

Οι κλίσεις απορροής να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις δημιουργίας εστιών λιμνάζοντων νερών επί της στεγάνωσης. Οι απαιτούμενες κλίσεις αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. .

3. Ανοχές επιπεδότητας για την περίπτωση όπου η στεγανοποίηση τοποθετείται στην επιφάνεια της φέρουσας πλάκας ή της στρώσης κλίσης.

a. Η γενική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην μετακίνηση ενός πήχυ των 2,0 m προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 10 mm.

b. Η τοπική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην μετακίνηση πηχίσκου 20 cm προς όλες τις κατευθύνσεις δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 3 mm.

4. Σε περίπτωση χρήση έτοιμων κονιαμάτων για τη διαμόρφωση της κλίσης αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 και συνοδεύονται από ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης CE.

5. Επειδή τα ελαφροσκυροδέματα και κυψελωτά κονιοδέματα αυξάνουν την οξείδωση του μίγματος της ασφάλτου των μεμβρανών, απαιτείται ειδική στρώση προστασίας βάσει οδηγιών του παραγωγού.

https://2.bp.blogspot.com/-Wckb0KCk4Dw/XJFCzQRR9-I/AAAAAAAALTE/gnyXaOldwcIanhmYntEk0q7Q1KfjubiBQCLcBGAs/s640/111111.jpeg

 

4.4 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

 

Κατά προτεραιότητα προτιμώνται συνεργεία πιστοποιημένα από το ΕΣΥΔ για την εκτέλεση της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01. Απουσία πιστοποιημένου συνεργείου ο ανάδοχος πρέπει να υποδείξει τις εργασίες στεγανοποίησης που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία κατά την τελευταία πενταετία, ώστε ο εργοδότης να δύναται να κρίνει για την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.

Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώσει ότι:

1. Διαθέτει:

- Εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών και θερμομονωτικών στρώσεων.

- Τον απαραίτητο εξοπλισμό, χειρός, μηχανοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, αυτοφερόμενα μηχανήματα, ανυψωτικά, κλίβανους και συσκευές στρώσης θερμής ασφάλτου και συσκευές με πολλαπλά φλόγιστρα.

- Τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατούμενων εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό.

2. Είναι πλήρως ενήμερος των άρθρων της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 ως και της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 και ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα κατασκευαστικά σχέδια.

3. Θα προσκομίσει δείγματα υλικών που προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο, συνοδευόμενα με επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά για όσα από αυτά απαιτούνται από τις δύο ως άνω Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ και για όσα ο εργοδότης του ζητήσει επιπλέον.

4. Θα συντονίζει τις εργασίες του μαζί με τα άλλα συνεργεία των οποίων οι εργασίες θα πρέπει να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν, ώστε να μην παρουσιασθούν εμπόδια, καθυστερήσεις και κακοτεχνίες στην αλληλοδιαδοχή των εργασιών.

5. Δέχεται να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγάνωσης σε δώματα με στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων.

 

 

4.5 Χρόνος έναρξης εργασιών τοποθέτησης συστημάτων στεγανοποίησης

 

Πριν την τοποθέτηση οποιοδήποτε συστήματος στεγανοποίησης το υπόστρωμά είτε πρωτογενές (οπλισμένο σκυρόδεμα) είτε δευτερογενές (υλικό γεμίσματος/ρύσεων) θα πρέπει να παρουσιάζει παραμένουσα υγρασία <2% κατα βάρος σε βάθος τουλάχιστον 3cm. Η μέτρηση διενεργείται σε 3 σημεία ανα 5 τμ. Ο χρόνος αναμονής βαραίνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που μετά το πέρας 60 ημερών το ανωτέρω όριο παραμένουσας υγρασίας δεν τηρείται ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση προσωρινού φράγματος υδρατμών (temporary moisture barrier) βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Το κόστος εφαρμογής δεν αποζημειώνεται ξεχωριστά.

 

https://4.bp.blogspot.com/-ieqXAc9CqTQ/XJFDBBsMztI/AAAAAAAALTM/Ah5yHlVx968FY_JorTIu1GLK4tUCPH5PwCLcBGAs/s640/1111111.jpg

 

4.6 Καθαρισμός χωρών εκτέλεσης εργασιών

 

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά βδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω εργασιών.

 

 

5 Δοκιμές

 

Πραγματοποιείτε έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγάνωσης σε δώματα με στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων με σύγχρονη προσωρινή σφράγιση των στομίων υδρορροών.

Την έκτη ημέρα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος και εφόσον υπάρχει ένδειξη διαρροής ακολουθεί έλεγχος με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογαρφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13187 από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. Το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο.

Η στεγάνωση θεωρείται περαιωμένη εφόσον δεν παρουσιάζεται καμία διαρροή.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την στεγανότητα και να επαναλάβει τον έλεγχο.

 

6 Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα στεγανοποιημένης επιφανείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επικαλύψεις, ανά κατηγορία μεμβράνης (με βάση το πάχος αυτής κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

  • Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
  • Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
  • Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
  • Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
  • Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
  • Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
  • Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους

 

ΠΗΓΗ:http://www.elot.gr/1501-03-06-01-01_TP_ENQ_170522.pdf.